Vad är en samfällighetsförening?
En samfällighet består av mark och anläggningar som gemensamt tillhör flera fastigheter, samfällighetens ändamål är specificerat i lantmäteri-förrättning och stadgar. Samfällighetsföreningen har hand om förvaltningen av samfälligheten. Lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL 1973:1150) reglerar vad som får och inte får göras. Medlemskap i föreningen är obligatoriskt för alla fastigheter i föreningen, kostnader för förvaltningen, som inte täcks av bidrag från staten eller kommunen, uttaxeras på föreningens medlemmar. Den årliga föreningsstämman beslutar om budget inklusive årsavgift, styrelseledamöter, stadgar, mm. Styrelsen företräder samfälligheten och fattar beslut om exempelvis vägunderhåll och tillgångar enligt de lagar och förordningar som reglerar denna typ av verksamhet samt det anläggningsbeslut som ligger till grund för gemensamhetsanläggningens förvaltande.

Hur fungerar vår vägförening – Ålstorp nr 19?
Vår förening förvaltar samfälligheten Ålstorp ga:3 som innefattar våra vägar, belysning samt gemensam mark. Enligt våra stadgar handlar styrelsens uppdrag om att förvalta våra tillgångar, att föra räkenskaper samt medlemsförteckning. Vår räkenskapsperiod följer kalenderåret och vi har normalt årsstämma i maj månad.

I praktiken sköts styrelseuppdraget via ca 8 möten per år och däremellan kommun- och medlemskontakter, leverantörsupphandlingar, information till medlemmar via hemsidan och Facebook – samt många hundpromenader i området för att se vad som behöver åtgärdas. Styrelsen jobbar för:

  • att föreningens medlemmar har bra vägar såväl sommar som vinter
  • att grönområden hålls efter med bibehållen karaktär och i enlighet med Kävlinge kommuns övergripande detaljplan.
  • att värna om miljön, där trafiksituationen är ett viktigt element.

Föreningen strävar efter att allt arbete utförs med högsta kvalitet – vid större projekteringar ska alltid minst två anbud begäras in. Alla styrelsens sammanträden protokollförs och finns tillgängliga på föreningens hemsida alstorp19.se

Föreningen arbetar på medlemmars uppdrag med målsättningen att man ska trivas här. Styrelsens representanter är nästintill alltid tillgängliga för frågor och synpunkter för att därigenom verka för ökad närdemokrati. Kom därför gärna med idéer och bidra på så sätt till att utveckla föreningen.

Vad innebär medlemskapet för dig?
Som medlem ska du meddela styrelsen dina kontaktuppgifter och ägandeförhållande för din fastighet, du ska naturligtvis också betala årsavgiften i tid. Förutom detta är det också viktigt att alla hjälper till vid våra städdagar så att vi på detta sätt kan hålla nere på skötselkostnader.

Du behöver också engagera dig som styrelseledamot eller som revisor. I styrelsen fördelar vi uppgifterna efter kompetens eller intresse inom något område t.ex. väghållning, ekonomi eller kommunikation. Varje år inför årsmötet är det tyvärr svårt och tidsödande att fylla de stadgeenliga styrelse- och revisorsplatserna, vi ber därför dig som medlem att proaktivt kontakta styrelsen och erbjuda ditt engagemang. Om du vill veta mer kontakta gärna någon i styrelsen.