Välkommen till Ålstorp nr.19 vägförenings hemsida,

En vägförening ”…är en samfällighetsförening med så kallat ”tvingande medlemskap” som bildats enligt 20§ Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Kostnader för väghållning inom anläggningen för exempelvis enskild väg, som inte täcks av bidrag från staten eller kommunen uttaxeras på vägföreningens medlemmar enligt 40§ (1973:1150)”.

Styrelsen i en förening med tvingande medlemskap, som i Ålstorp nr.19 vägförening, måste strikt följa de lagar och förordningar som reglerar denna typ av verksamhet samt det anläggningsbeslut som ligger till grund för gemensamhetsanläggningens förvaltande.

att föreningens medlemmar har bra vägar såväl sommar som vinter
att grönområden hålls efter med bibehållen karaktär och i enlighet med Kävlinge kommuns övergripande detaljplan.
att värna om miljön där trafiksituationen är ett viktigt element.

All verksamhet sker i enlighet med vad som framgår av stadgarna och inom de budgetramar som presenteras varje år på årsstämman. Styrelsen antar för varje verksamhetsår en plan för genomförande av de åtgärder som ryms inom antagna budgetramar. Också planer för årligt underhåll av grusvägar och grönområden har arbetats fram av styrelsen.

Trafiksituationen bevakas genom hastighetsmätningar och kontinuerlig översyn av väg-/trafikskyltar. Föreningen strävar efter att allt arbete utförs med högsta kvalitet – vid större projekteringar ska alltid minst två anbud begäras in.

Alla styrelsens sammanträden protokollförs och finns tillgängliga på föreningens hemsida alstorp19.se

Föreningen arbetar på medlemmars uppdrag med målsättningen att man ska trivas här. Styrelsens representanter är nästintill alltid tillgängliga för frågor och synpunkter för att därigenom verka för ökad närdemokrati. Kom därför gärna med idéer och bidra på så sätt till att utveckla föreningen.

Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19731150-om-forvaltning-av-samfalligheter_sfs-1973-1150